Lietuvos rožininkų draugija

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis
1.1. Lietuvos Rožininkų draugija, toliau vadinama „Draugija“, yra savarankiška, savanoriška, nepriklausoma organizacija, vienijanti Lietuvos fizinius bei juridinius asmenis, besidominčius rožėmis bei erškėčiais (Rosa gentis), jų auginimu, dauginimu, kolekcionavimu, selekcija, moksliniais tyrimais, platinimu bei populiarinimu.
1.2 Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu, simboliką, savarankišką balansą, atsiskaitomąją sąskaitą banke ir kitus savo rekvizitus.
1.3. Draugijos tikslas – koordinuoti Draugijos narių veiklą, atstovauti Draugijos narių interesams bei juos ginti. Draugija neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai neatsako už Draugijos prievoles.
1.4. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.5. Draugijos pavadinimas: Lietuvos rožininkų draugija. Pavadinimo sutrumpinimas yra „LRD“, o angliškas pavadinimas – „Lithuanian Rose Society“.
1.6. Teisinė forma – asociacija.
1.7. Draugijos veiklos laikotarpis neribotas.
1.8. Draugijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.9. Draugija turi teisę gauti paramą, teikti paramą ir labdarą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
2. Draugijos tikslai ir uždaviniai, veiklos sritys bei rūšys:
2.1. Draugijos veiklos tikslai:
2.1.1. populiarinti rožes ir erškėčius (Rosa gentis) Lietuvoje bei už jos ribų; 
2.1.2. vienyti Draugijos narius mėgėjus bei profesionalus bendrai veiklai, padėti nariams keistis informacija, stiprinti tarpusavio ryšius, skatinti bendradarbiavimą ir plėsti jų akiratį;
2.1.3. atstovauti Draugijos narius tarptautinėse panašaus pobūdžio organizacijose, tarpininkauti Lietuvos Respublikos įstaigose ir organizacijose, sprendžiant Draugijos nariams svarbius klausimus, ginant teisėtus Draugijos narių interesus.   
2.2. Siekdama savo tikslų Draugija sprendžia šiuos uždavinius:
2.2.1. skatina Draugijos narių mėgėjų bei profesionalų, bendradarbiavimą  tarpusavyje;
2.2.2. remia Draugijos narius vykdant mokslinę, gamtosauginę, švietėjišką, bei kultūrinę veiklą;
2.2.3. skatina narius auginti rožes ir erškėčius (Rosa), plėsti ir dokumentuoti jų kolekcijas, bei atrinkti veisles, kurios gerai auga Lietuvos klimato sąlygomis;
2.2.4. skatina narių domėjimąsi rožių istorija Lietuvoje. Draugija siekia išsaugoti bei identifikuoti nuo seno Lietuvoje augintas rožių veisles;
2.2.5. organizuoja paskaitas, seminarus, temines konferencijas, parodas, apžiūras, konkursus ir kitus renginius, skirtus rožių bei erškėčių  (Rosa) populiarinimui, kolekcijų bei tyrimų medžiagos pristatymui;
2.2.6. organizuoja pažintines ar mokslines ekskursijas rožėms ir erškėčiams (Rosa) pažinti/tirti Lietuvoje ir kitose šalyse;
2.2.7. užmezga ir plečia ryšius su kitų šalių analogiškomis organizacijomis, mokslo įstaigomis, rožių veislynais ir kolekcionieriais, atstovauja savo nariams tarptautinėse šio profilio organizacijose;
2.2.8. kaupia lėšas ir priemones, ir jas naudoja šiuose Įstatuose numatytiems Asociacijos veiklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
2.3. Draugija, siekdama savo tikslų ir įgyvendindama uždavinius, gali vystyti šią komercinę-ūkinę veiklą:

 • Kitų daugiamečių augalų auginimas (01.29)
 • Augalų dauginimas (01.30)
 • Eterinio aliejaus gamyba (20.53)
 • Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.9)
 • Knygų leidyba (58.11)
 • Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14)
 • Kita leidyba (58.19)
 • Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);
 • Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);
 • Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.19)
 • Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.10)
 • Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.19.20)
 • Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);
 • Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74)
 • Fotografavimo veikla (74.20)
 • Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.90)
 • Ekskursijų organizatorių veikla (79.12)
 • Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90)
 • Kraštovaizdžio tvarkymas (81.30)
 • Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
 • Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
 • Kitas mokymas (85.5);
 • Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);
 • Meninė kūryba (90.03)
 • Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
 • Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99)

2.4. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Draugija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.
3. Draugijos nariai. Jų teisės ir pareigos
3.1. Visi Draugijos steigėjai nuo Draugijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
3.2. Po Draugijos įregistravimo jos nariais gali tapti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių juridiniai bei fiziniai asmenys. Draugijos narių skaičius neribojamas.
3.3. Draugijos narių teisės:
3.3.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose narių susirinkimuose;
3.3.2. rinkti Draugijos valdymo organus ir būti į juos išrinktais;
3.3.3. susipažinti su Draugijos dokumentais ir narių sąrašu, gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.3.4. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis;
3.3.5. gauti ir naudotis Draugijos sukaupta informacija;
3.3.6. bet kada išstoti iš Draugijos.
3.4. Draugijos narių pareigos:
3.4.1. laikytis Draugijos įstatų ir kitų teisės aktų;
3.4.2. laiku mokėti stojamąjį įnašą bei nario mokestį;
3.4.3. aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje, padėti siekti ir įgyvendinti Draugijos tikslus bei uždavinius;
3.4.4. vykdyti visuotinių susirinkimų ir valdymo organų priimtus sprendimus;
3.4.5. neatlikti veiksmų, kurie prieštarautų Draugijos tikslams ir uždaviniams, galėtų pakenkti jos vardui Lietuvoje ar už jos ribų arba galėtų turėti kitokią neigiamą įtaką jos įvaizdžiui ar veiklai;
3.4.6. neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos apie Draugiją ir jos narius.
3.5. Draugijos nariai taip pat turi ir kitas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas teises ir pareigas.
4. Naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Draugijos tvarka
4.1. Pageidaujantis tapti Draugijos nariu asmuo pateikia Draugijos Pirmininkui raštišką prašymą, kuriuo įsipareigoja laikytis šių Įstatų, gerbti Draugijos veiklos principus ir naudoti jos simboliką. Asmuo į Draugiją laikomas priimtu, kai sumoka visuotinio susirinkimo nustatytą stojamąjį įnašą, ir kai priimamas atitinkamas valdybos sprendimas.
4.2. Asmuo įgyja Draugijos nario teises ir pareigas nuo stojamojo įnašo įmokėjimo dienos.
4.3. Narystė Draugijoje baigiasi:
4.3.1. Pateikus Pirmininkui raštišką prašymą išstoti savo noru.
4.4. Narys gali būti pašalintas iš Draugijos visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, jeigu:
4.4.1. nesilaiko Draugijos įstatų;
4.4.2. iki nustatyto termino nesumoka nario mokesčio;
4.4.3. nevykdo ar netinkamai vykdo nario pareigas;
4.4.4. savo veikla diskredituoja Draugiją ar jos narius;
4.4.5. vykdo veiklą, prieštaraujančią Draugijos tikslams;
4.4.6. daugindamas rožes pažeidžia Augalų Selekcininkų bei autorines teises;
4.4.7. kitais atvejais, kuriuos visuotinis susirinkimas pripažįsta svarbiais.
4.5. Išstojusiam ar pašalintam iš Draugijos nariui stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
5. Draugijos organai
Draugijos organai yra visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir Pirmininkas.
6. Visuotinis narių susirinkimas
6.1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau - „Susirinkimas“) yra aukščiausias Draugijos organas.
6.2. Susirinkimas:
6.2.1. keičia įstatus;
6.2.2. keičia Draugijos buveinę;
6.2.3. renka ir atšaukia Draugijos valdybos narius;
6.2.4. renka ir atšaukia revizorių, nustato jo apmokėjimo tvarką;
6.2.5. priima sprendimus dėl narių pašalinimo iš Draugijos;
6.2.6. nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
6.2.7. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
6.2.8. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.2.9. priima sprendimą dėl Draugijos stojimo į tarptautines organizacijas.
6.3. Eilinis Susirinkimas šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
6.4. Susirinkimą šaukia Pirmininkas. Pranešimai apie Susirinkimo sušaukimą gali būti siunčiami registruotais laiškais, įteikiami nariui asmeniškai pasirašytinai, taip pat nariams pageidaujant siunčiami jų nurodytais elektroninio pašto adresais arba paskelbiami Draugijos interneto puslapyje likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) dienų iki Susirinkimo. Pranešime turi būti nurodyta Susirinkimo data, vieta, laikas ir darbotvarkė.
6.5. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant terminų, jei visi balsavimo teisę turintys nariai ar jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.
6.6. Neįvykus susirinkimui, apie pakartotinį susirinkimą nariams turi būti pranešta aukščiau nustatyta tvarka. Pakartotinis Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
6.7. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Draugijos narių, Valdyba, Pirmininkas ar revizorius. Neeilinio Susirinkimo iniciatoriai Draugijos Pirmininkui pateikia paraišką, kurioje nurodoma Susirinkimo šaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos.
6.8. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi Draugijos nariai. Narį – juridinį asmenį Susirinkime atstovauja juridinio asmens vadovas arba vadovo raštu įgaliotas asmuo. Fizinis asmuo dalyvauja pats arba įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas kitas asmuo. Kiekvienas Draugijos narys turi vieną balsą.
6.9. Susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Draugijos narių. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Priimant sprendimus 6.2.1., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.8. ir 7.3. punktuose nurodytais klausimais, už juos turi balsuoti ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių.
6.10. Susirinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolą pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo Susirinkimo dienos. Prie protokolo pridedamas Susirinkime dalyvavusių narių sąrašas su parašais. Protokolą (jo kopiją) gali gauti visi Draugijos nariai.
7.Valdyba
7.1. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, tvarkantis visą Draugijos veiklą tarp visuotinių susirinkimų ir atsiskaitantis visuotiniam susirinkimui.
7.2. Valdybą sudaro 3 nariai, kuriuos renka ir atleidžia Visuotinis narių susirinkimas 2 (dvejų) metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
7.3. Valdyba iš savo narių tarpo renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas kartu yra ir draugijos Pirmininkas.
7.4. Valdyba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Valdybos posėdžius šaukia ir organizuoja Pirmininkas.
7.5. Valdybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių.
7.6. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai protokoluojami.
7.7. Valdyba:
7.7.1. rengia Draugijos veiklos programą ir pateikia ją svarstyti Visuotiniam narių susirinkimui;
7.7.2. tvarko Draugijos turtą ir finansus, veiklos dokumentus; tvirtina ir skirsto biudžetą;
7.7.3. vykdo visuotinio susirinkimo sprendimus;
7.7.4. priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į draugiją;
7.7.5. pateikia svarstyti visuotiniam susirinkimui Draugijos metinę veiklos ataskaitą;
7.7.6. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
7.7.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
8. Draugijos Pirmininkas
8.1. Draugijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Pirmininkas – vienasmenis Draugijos valdymo organas, kurį 2 (dvejų) metų laikotarpiui iš savo narių tarpo renka Valdyba. Kadencijų skaičius neribojamas. Draugijos Pirmininkas kartu yra ir Valdybos pirmininkas.
8.2. Pirmininkas:
8.2.1. vadovauja Draugijai, pirmininkauja Valdybos posėdžiams;
8.2.2. atstovauja Draugiją, esant santykiams su trečiaisiais asmenimis teisme bei arbitraže, su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
8.2.3. atidaro ir uždaro Draugijos banko sąskaitas;
8.2.4. vykdo Susirinkimo priimtus sprendimus;
8.2.5. sudaro sandorius su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
8.2.6. priima ir atleidžia samdomus darbuotojus;
8.2.7. atsako už viešos informacijos paskelbimą spaudoje, pranešimų apie esminius įvykius išsiuntimą Draugijos nariams, dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
8.2.8. tvarko Draugijos narių sąrašą;
8.2.9. skiria ir atleidžia filialų ir atstovybių vadovus;
8.2.10. savo kompetencijos ribose išduoda įgaliojimus;
8.2.11. sprendžia kitus įstatymų ar šių įstatų jo kompetencijai priskirtus klausimus.
8.3.Pirmininkui už darbą gali būti mokamas atlyginimas, jeigu taip nusprendžia visuotinis susirinkimas. Sprendimas dėl atlyginimo dydžio ir jo mokėjimo tvarkos priimamas 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
9. Draugijos lėšų šaltiniai
9.1. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, inventorius, lėšos ar turtas, gautas kaip parama, kitas turtas bei lėšos, reikalingi jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
9.2. Draugijos pajamų šaltiniai:
9.2.1. stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
9.2.2. rėmėjų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
9.2.3. įnašai atskiroms tikslinėms programoms ar projektams vykdyti;
9.2.4. valstybės ir savivaldybių įmonių, įstaigų, organizacijų tiksliniai įnašai;
9.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
9.2.6. lėšos ir turtas tiksliniams projektams ir programoms, gauti iš fondų, programų ir projektų;
9.2.7. pajamos iš šiuose įstatuose numatytos veiklos;
9.2.8. skolintos lėšos;
9.2.9. kitos teisėtai gautos lėšos.
9.3. Draugija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
10. Finansinės veiklos kontrolė
10.1. Pasibaigus finansiniams metams, bet ne vėliau kaip iki kovo 31 d., turi būti atliktas Draugijos finansinės veiklos patikrinimas. Jį atlieka revizorius. Revizoriumi negali būti Draugijos Pirmininkas.
10.2. Revizorius privalo:
10.2.1. tikrinti Draugijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;
10.2.2. susirinkimo pavedimu atlikti Draugijos finansinės veiklos patikrinimus;
10.2.3. artimiausiame Susirinkime pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
10.2.4. visuotiniame narių susirinkime pateikti Draugijos finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.
10.3. Draugijos Pirmininkas ir Valdyba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus apskaitos dokumentus.
10.4. Už darbą revizoriui Draugija gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį ir apmokėjimo už darbą sąlygas nustato Susirinkimas.
10.5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Draugijos veiklos trūkumų nuslėpimą.
11. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka:
11.1. Draugijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Draugijos veiklą.
11.2. Nariui raštu pareikalavus, Pirmininkas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Draugijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Draugijos veiklos ataskaitų, audito išvados bei ataskaitos, visuotinių narių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, kitų Draugijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Draugijos organų sprendimai.
11.3. Asmeniniai duomenys apie kitus Draugijos narius neteikiami.
11.4. Su dokumentais leidžiama susipažinti tik Draugijos buveinėje.
11.5. Savo atsisakymą pateikti dokumentus Pirmininkas turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. Draugijos dokumentų ir informacijos pateikimo nariams kaina negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.
12. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka
12.1. Tais atvejais, kai Draugijos pranešimai ir skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Lietuvos Rytas“, taip pat internetiniame Draugijos puslapyje arba siunčiami kiekvienam suinteresuotam asmeniui registruotu laišku ar įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
12.2. Už savalaikį ir tinkamą viešos informacijos paskelbimą atsako Draugijos Pirmininkas.
13. Filialai ir atstovybės
13.1. Draugija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
13.2. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba paprasta balsų dauguma.
13.3. Filialai ir atstovybės veikia pagal filialų ir atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Valdyba paprasta balsų dauguma. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atleidžia Draugijos Pirmininkas.
14.Įstatų keitimo tvarka
14.1. Draugijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 Susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo Pirmininkas arba susirinkimo įgaliotas asmuo.
14.2. Pakeisti Draugijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Draugija pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.
15.2. Pasibaigus Draugijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų jos kreditorių reikalavimus, perduodami kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Draugiją.
15.3. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15.4. Įstatai surašyti 3 (trimis) egzemplioriais lietuvių kalba ir įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Įstatai patvirtinti 2010 m. balandžio 5 d. steigiamojo susirinkimo sprendimu.
Steigiamojo susirinkimo sprendimu įgaliota
Nijolė Karpavičienė __________________